Lese

Lesing kan innebære alt fra skjønnlitteratur til ukeblader og aviser. Det er viktig å sørge for god tilgang på lesestoff til dem som ønsker dette, og at det er let tilgjengelig. Mange eldre har nedsatt syn som kan begrense lesingen.

Det er mulig å låne lydbøker på biblioteket eller kjøpe de inn selv. En del lydbøker har dessverre lagt mange lydeffekter inn. Underleggingsmusikk og bakgrunnslyd kan gi mye støy og gjøre det vanskelig å høre.

Høytlesing er et godt alternativ og det kan arrangeres på flere måter:

”Åpne” samlinger i for eksempel kafé eller fellesrom, hvor en når mange ved hjelp av mikrofon. Litteratur tilpasset årstid og høytider, dikt, lokal litteratur, humor og alvor.

Høytlesing på avdelingen. Eksempelvis kan en innarbeide en regelmessig lesestund. Dette kan være alt fra en gang i uka til en daglig ti minutters opplesning (f.eks. i forbindelse med kveldsmåltid). Avislesing daglig på avdelingen er bra. For dem med liten språkforståelse kan det være mer hensiktsmessig med bildebøker. Det finnes f .eks bøker med gamle bilder fra lokalmiljøet slik det var før i tiden. Få i gang en samtale rundt bildene.

La beboere som mestrer opplesing få bidra.

En til en kontakt på beboers rom. Her er det vesentlig å ta utgangspunkt i beboers preferanser ved valg av litteratur. Man kan med fordel benytte frivillige eller pårørende til denne oppgaven.

Litteraturgruppe hvor en setter beboere sammen i hensiktsmessige grupper, basert på individuell kartlegging av ønsker og interesser i forhold til sjanger, funksjonsnivå etc.

Oppsøkende bibliotek er et glimrende servicetilbud. Her går det an å bestille spesialønsker av både vanlige bøker og lydbøker. Det går an å fordype sig i et emne og låne flere bøker om forskjellige tema. Land, kongehuset, seilbåter med mer.  På biblioteket finner du også en samling med kortere fortellinger beregnet for voksne med konsentrasjonsvansker.

Utstyr: Bøker, vanlige og lydbøker, dikt, rim og remser, gåter, vitser, et uforstyrret rom